Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Kullanıcı Adınızı Girin.

Account Login

Şifrenizimi Unuttunuz?

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metninin (“Aydınlatma Metni”) amacı, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin (kişisel veri ile özel nitelikli kişisel veri bundan böyle birlikte “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK/Kanun”), ikincil mevzuat, ilgili diğer mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u kararları ile diğer yetkili merci kararları kapsamında, veri sorumlusu olarak SBS TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“SBS”) tarafından “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında; hangi amaçlar ile Kişisel Veriler’inizin işleneceği, işlenen Kişisel Veriler’inizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesi’nde sayılan diğer haklarınız ile ilgili olarak bilgi vermektir.

KVK Kanunu’na göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan SBS TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil No: 801392, İstanbul

Mersis No: 1000001908959444

Vergi Dairesi: Yenikapı Vergi Dairesi

Vergi Numarası: 7570413197

Merkez Adresi: Yoğurtçubaşı Sokak Dilay Apt 7/1 Fenerbahçe İstanbul 34726

Telefon: 0216 385 62 02

Faks: 0216 385 62 35

İnternet Sitesi: www.sbsproje.com

Eposta Adresi: info@sbsproje.com

KVKK’nın 3. maddesi uyarınca, Kişisel Veriler’in işlenmesi; Kişisel Veriler’in tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

Kişisel Veriler’iniz, Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel Veriler’inizin sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda çeşitli kanallar aracılığıyla toplanması ve işlenmesi amaçları, şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmek ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte SBS ya da iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Ayrıca SBS, uyum göstermekle sorumlu olduğu yasal mevzuat gereği zaman zaman yasal dayanakları genişletmek ve kişisel veri edinme ve saklama kapsam, süre, amaç ve yöntemlerini güncellemekle mükellef olabilmektedir. Buna ilaveten; SBS’nin müşterilerine sağladığı hizmetler uyarınca müşteri hizmetleri ile ilgili olarak müşteri şikayeti çözüm mekanizması işletmek, talep başvurularını yanıtlayabilmek veya benzer nitekte verdiği hizmetler uyarınca ve bu amaçla sınırlı olacak şekilde asgari olarak başvuran şahsın ad-soyad, T.C./VKN no, iletişim bilgileri ve sağlanan hizmete göre, hizmetin sağlanması amacıyla diğer bazı Kişisel Verileri’nizi alınabilmektedir.

Kişisel Veriler’iniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirketimiz SBS, iş birliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız, internet siteleri ve benzeri çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmakta olup muhtelif idari ve hukuki sebeplerle Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Veriler’inizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve Kişisel Veriler’inize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KVKK’da da düzenlendiği üzere aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Açıklanan amaçlar doğrultusunda Kişisel Veriler’iniz; şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, alt taşıyıcılar, acenteler, işletmeciler, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; resmi merciler, bakanlıklar, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bilginize sunarız:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı KVKK Başvuru Formu’muz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.